แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดตัว “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” และประกาศเจตนารมณ์ “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดตัว “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”  และประกาศเจตนารมณ์ “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต”

2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดงาน “PEA AWARDS” และพิธีเปิดตัว “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และ Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ ประธานกรรมการ กฟภ. เป็นประธานพิธีเปิดงาน และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ กฟภ. กล่าวรายงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ. ทั้งนี้ ในปี 2561 กฟภ. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยกำหนดนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส อย่างยั่งยืน เพื่อรักษาและยกระดับการดำเนินงาน 


Print
Tags: