แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (2559-2560)

นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้ว่าการ กฟภ. เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

Documents to download

Print