แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต

นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยประธานกรรมการ กฟภ. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ และผู้ว่าการ เพื่อให้ กฟภ. เป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

Documents to download

Print