แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2559 โดยประธานกรรมการ กฟภ. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ และผู้ว่าการ เพื่อให้ กฟภ. มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อันนำไปสู่การเกิดกระบวนการจัดการที่โปร่งใสและมีความเป็นเลิศ

Documents to download

Print