แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


นโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบในองค์กร จึงได้ประกาศ "นโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)" เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ

Print
Tags: