แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


ประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

ประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

9 กุมภาพันธ์ 2560 – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดงาน “สุจริตตามรอยพ่อ  กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2560 เพื่อแสดงเจตจำนงของคณะกรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถึงความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการบริหารงานต่อสาธารณชน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

โดยภายในงาน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้อำนวยการเขต ได้ร่วมลงนามในประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ  กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมี นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ ผู้ว่าการ และบริษัทผลิตสายไฟฟ้าจำนวน 7 แห่ง ได้ร่วมลงนามในประกาศเจตจำนง “ข้อตกลงคุณธรรม โครงการจัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตารางมิลลิเมตร” จำนวน 6,230 กิโลเมตร เพื่อแสดงความมุ่งมั่นให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเป็นไปด้วยความโปร่งใส

นอกจากนี้ ภายในงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้เปิดตัวนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 และมอบรางวัลสายงานดีเด่นและการไฟฟ้าดีเด่น ประจำปี 2559 

Print
Tags: