แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


ประกาศเจตจำนง “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” และพิธีมอบรางวัล PEA AWARDS 2019

ประกาศเจตจำนง “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” และพิธีมอบรางวัล PEA AWARDS 2019

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “PEA AWARDS 2019” พร้อมลงนามในใบประกาศเจตจำนง “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” และเปิดระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยมีนายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต ทุกท่าน ร่วมลงนามและเปิดระบบดังกล่าว พร้อมทั้งมีพิธีมอบรางวัล “PEA AWARDS 2019” จำนวน 131 รางวัล ได้แก่ รางวัลสายงานดีเด่น รางวัลการไฟฟ้าดีเด่น รางวัลการไฟฟ้าที่มีการบริหารบุคคลดีเด่น รางวัล PEA SHOP ระดับองค์กร รางวัลสายงานที่มีการคิดค้นนวัตกรรมกระบวนการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น และ รางวัลพนักงานและลูกจ้างดีเด่น โดยมีเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้าร่วมงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สำนักงานใหญ่

การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้องค์กรมีกระบวนการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ขจัดปัญหาทุจริตภายในองค์กรทุกรูปแบบโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความโปร่งใสอย่างยั่งยืน รวมถึง

ยกย่องเชิดชูเกียรติสายงาน สำนักงานการไฟฟ้า พนักงานและลูกจ้างที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 256ซึ่งจะเป็นการสร้างความผูกพันองค์กรเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการค้นหาและสร้างต้นแบบการดำเนินงานที่ดีเลิศในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบและขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลง PEA ไปสู่ Digital Utility ได้อย่างมั่นคง


ภาพ/ข่าว: กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
ฝ่ายงานผู้ว่าการ

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “PEA AWARDS 2019” พร้อมลงนามในใบประกาศเจตจำนง “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” และเปิดระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยมีนายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต ทุกท่าน ร่วมลงนามและเปิดระบบดังกล่าว พร้อมทั้งมีพิธีมอบรางวัล “PEA AWARDS 2019” จำนวน 131 รางวัล ได้แก่ รางวัลสายงานดีเด่น รางวัลการไฟฟ้าดีเด่น รางวัลการไฟฟ้าที่มีการบริหารบุคคลดีเด่น รางวัล PEA SHOP ระดับองค์กร รางวัลสายงานที่มีการคิดค้นนวัตกรรมกระบวนการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น และ รางวัลพนักงานและลูกจ้างดีเด่น โดยมีเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้าร่วมงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สำนักงานใหญ่

การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้องค์กรมีกระบวนการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ขจัดปัญหาทุจริตภายในองค์กรทุกรูปแบบโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความโปร่งใสอย่างยั่งยืน รวมถึง

ยกย่องเชิดชูเกียรติสายงาน สำนักงานการไฟฟ้า พนักงานและลูกจ้างที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 256ซึ่งจะเป็นการสร้างความผูกพันองค์กรเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการค้นหาและสร้างต้นแบบการดำเนินงานที่ดีเลิศในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบและขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลง PEA ไปสู่ Digital Utility ได้อย่างมั่นคง


Documents to download

Print
Tags: