แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม “Soft Control” และประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม “Soft Control”  และประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “งานเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยม สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และการต่อต้านทุจริตใน
การปฏิบัติงาน (Soft Control) และการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร” พร้อมทั้งได้มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” ร่วมกันระหว่าง ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก, ผู้อำนวยการฝ่าย, ผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการการไฟฟ้าจุดรวมงานในสังกัด การบรรยายให้ความรู้โดย คุณนุชรัจม์ มูลทา เจ้าพนักงานการป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยได้มีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังการไฟฟ้าจุดรวมงานในสังกัดโดยการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนแม่บทด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของ กฟภ.(ปี 2560 - 2564) และ แผนปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หรือ Soft Control) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความรู้ในการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร แก่สำนักงานการไฟฟ้าในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก ทุกแห่ง


ข้อมูลจาก : นักข่าว แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวโดย : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ


Print
Tags: