แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา ประชุมคณะส่งเสริมการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนปี 2562 พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา ประชุมคณะส่งเสริมการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนปี 2562 พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตฯ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสมชาย ปรีดาภิรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะส่งเสริมการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติทั้ง 4 มิติ ให้หน่วยงานในสำนักงานเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย,  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง และการไฟฟ้าในสังกัด พร้อมทั้งได้มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” การบรรยายแนวทางการดำเนินการการไฟฟ้าโปร่งใสและการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการภายในหน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด


ข้อมูลจาก : คณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวโดย : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ


 

Print
Tags: