แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 ผนึกกำลังประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต”

สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 ผนึกกำลังประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต  “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ รองผู้ว่าการสายงานการไฟฟ้า ภาค 4 เป็นประธานในพิธีการประกาศเจตจำนงและร่วมลงนามในใบประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต”ร่วมกับผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1-3 (ภาคใต้) และผู้บริหารฝ่ายวางแผนธุรกิจ (ภาค 4) ประกอบด้วย นายสุชาติ เครือแก้ว ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี, นายภิญโญ ทองเจิม ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 4 รวมทั้งประธานชมรมผู้จัดการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้)  จังหวัดนครศรีธรรมราช, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลาและพนักงานในสังกัด พร้อมทั้งเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านความโปร่งใสทั้ง 8 ระบบ ตามนโยบาย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA KEEN 14 : สานงานเดิม : Keep improving Existing Business (KE4) : Good Governance ให้ทุกหน่วยงานดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฯลฯจากนั้นเป็นพิธีเปิดการประชุมชี้แจง “ผู้บริหารสายงานการไฟฟ้า ภาค 4″ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆ

 
ข้อมูลจาก : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) เพชรบุรี และกองบริการลูกค้าและวิศวกรรม ภาค 4
ข่าวโดย : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

Print
Tags: