แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


PEA ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้งผู้บริหารของโรงพิมพ์ตำรวจเข้าศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

PEA ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้งผู้บริหารของโรงพิมพ์ตำรวจเข้าศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ จ.สุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้งผู้บริหารของโรงพิมพ์ตำรวจในการเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ Green Office ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) เพื่อจุดประกายและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานของโรงพิมพ์ตำรวจในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
Print
Tags: