แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


คู่มือ“เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.”(ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) มกราคม 2561

  • 25 March 2019
  • Author: 506665
  • Number of views: 63
  • 0 Comments

คู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” ได้จัดทำขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2558 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในปี 2559 กฟภ. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ. ให้สามารถจัดเก็บ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินงานบนฐานข้อมูลเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบสารสนเทศ

คู่มือฉบับนี้ได้ทบทวนให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาคู่มือฉบับนี้ได้เชื่อมโยงเรื่องการรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA VOC) โดยถือว่าข้อร้องเรียนเป็นเสียงประเภทหนึ่งของลูกค้า ภายใต้ PEA VOC ด้วยระบบสารสนเทศบริหารจัดการเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านทุจริตประพฤติมิชอบไว้ในคู่มือฉบับนี้ด้วย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวชัดเจนมากยิ่งขึ้น กล่าวโดยสรุปคู่มือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อมูลและกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 2 ด้าน กล่าวคือ ข้อร้องเรียนด้านงานบริการและข้อร้องเรียนด้านทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน และเพิ่มสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ให้ดียิ่งขึ้น


Print
Tags: