แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


คู่มือ“เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.”(ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) มกราคม 2561

  • 25 March 2019
  • Author: 506665
  • Number of views: 150
  • 0 Comments

คู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” ได้จัดทำขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2558 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในปี 2559 กฟภ. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นกลไกในการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ. ให้เป็นไปตามคู่มือฯ โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมในทุกประเด็น เช่น บันทึกข้อมูล ติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงที (Tracking) ได้ทั่วประเทศแบบ Real Time และรายงานประสิทธิผลได้ทุกข้อร้องเรียนจากฐานข้อมูลเดียวกันทั่วทั้งองค์กร


Print
Tags: