บทความ

โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทาโครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ตามมาตรฐาน ISO 22301 ระยะที่ 2


 

 

  • อบรมหลักสูตร “Implementing an ISO 22301 Business Continuity Management System” รุ่นที่ 1

Print
Tags:
Rate this article:
No rating