บทความ

การฝึกซ้อมแผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan : IMP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ประจำปี 2561

  • 11 September 2018
  • Author: 497987
  • Number of views: 1823
  • 0 Comments
เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2561 คุณบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ รองประธานกรรมการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ. (อส.วก.) เป็นประธานการฝึกซ้อมแผน IMP/ BCP ของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ประจำปี 2561 รองรับเหตุการณ์การก่อจลาจลหรือกลุ่มผู้ชุมนุมบุกยึด กฟภ. สำนักงานใหญ่ ในรูปแบบบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ด้วยระบบ VDO Conference และ เต็มรูปแบบ (Full Exercise)

 

Print
Tags:
Rate this article:
4.0