บทความ

บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อจลาจลหรือกลุ่มผู้ชุมนุมบุกยึด สถานที่ทำงาน และการเตรียมความพร้อมและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุการณ์อย่างถูกต้องในเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 คุณกิตติ  จริยมานะ  รผก.(ภ2) ประธานกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ. เป็นประธานเปิดการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อจลาจลหรือกลุ่มผู้ชุมนุมบุกยึดสถานที่ทำงาน และการเตรียมความพร้อมและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุการณ์อย่างถูกต้องในเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติ จากพันตำรวจโท สรายุทธ อรุณฉาย รองผู้กำกับการควบคุมฝูงชน 1 เป็นวิทยากร


Print
Tags:
Rate this article:
No rating