บทความ

การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2561 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

คุณสมศักดิ์ สุขสุลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด   “การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2561” สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 5 อาคาร LEDPrint
Tags:
Rate this article:
No rating