บทความ

การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2561 จ.นครศรีธรรมราช

คุณจิรชัย สร้อยแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้)   จ.นครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2561” สำหรับการไฟฟ้าภาค 4 ทั้ง 3 การไฟฟ้าเขต และการไฟฟ้าชั้น 1 2 3  ณ ห้องประชุม กฟต.2 จ.นครศรีธรรมราช


 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating