แบนเนอร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

19 April 2018

การฌาปนกิจสงเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วิธีการชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
 1. ชำระโดยการหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยสมาชิกกรอกแบบฟอร์มการหักผ่านบัญชี แล้วนำไปให้ผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้เซ็นต์อนุมัติก่อน แล้วส่งส่วนที่ 2 ไปที่กองสวัสดิการ พร้อมแนบหน้าสมุดธนาคารกรุงไทยไปด้วย โดยจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 5 บาท/คน/ครั้ง 
 2. ชำระที่เคาร์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยนำบัตร Bill payment ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้จัดทำให้กับสมาชิกทุกคนแล้วนั้น และใบแจ้งเรียกเก็บไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 5 บาท/คน/ครั้ง 
 3. ชำระเป็นเงินสดที่แผนกฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการ ชั้น 6 อาคาร 1 
 4. ชำระเป็นธนาณัติ โดยชื่อผู้รับให้ใส่คำว่า ผู้อำนวยการกองการเงิน แล้วชื่อผู้ฝากให้ใส่เป็นชื่อของสมาชิกฌาปนกิจ โดยจะเสียค่าใช้จ่ายในการส่งแบบธรรมดา 10.74.- บาท และการส่งแบบ EMS 44.94.- บาท
การขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 1. กรอกแบบฟอร์มการขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ และแนบเอกสารประกอบดังนี้
  - สำเนาใบมรณบัตร
  - สำเนาทะเบียนบ้านประทับตราคนตาย
  - หนังสือรับรองการประกอบพิธีทางศาสนา
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุลให้แนบใบเปลี่ยนมาด้วย
  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน
  - สำเนาสูติบัตรและบัตรประจำตัวนักเรียน (กรณีผู้รับประโยชน์ไม่มีบัตรประชาชน) 
 2. ยื่นแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารที่กองสวัสดิการ ชั้น 6 อาคาร 1 หรือการไฟฟ้าในพื้นที่ที่สมาชิกถึงแก่กรรม
การขอยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อจัดการศพ (จำนวนไม่เกิน 100,000.- บาท) 
 1. กรอกแบบฟอร์มการขอยืมเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ และแนบเอกสารประกอบดังนี้
  - สำเนาใบมรณบัตร
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยืมเงิน
  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยืมเงิน 
 2. ยื่นแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารที่กองสวัสดิการ ชั้น 6 อาคาร 1 หรือการไฟฟ้าในพื้นที่ที่สมาชิกถึงแก่กรรม
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับประโยชน์ 
 1. กรอกแบบฟอร์มใบแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับประโยชน์ 2 ฉบับ และแนบเอกสารประกอบดังนี้
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์ 
 2. ส่งเอกสารไปที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองสวัสดิการ
  แผนกฌาปนกิจสงเคราะห์ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกฌาปนกิจสงเคราะห์ โทร 02-5905227/ 02-5909489 
Print

หมวดหมู่