แบนเนอร์

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

          การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างมากถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน แต่ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีอันตรายหากใช้งานผิดวิธีอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้

 

สาเหตุการเกิดอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า

- การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เช่น สายไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

- การใช้งานเต้ารับเสริม (ชุดสายพ่วง) เกินพิกัดของโหลดที่ได้ออกแบบไว้ เช่น ใช้พ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากซึ่งทำให้เกินพิกัดโหลดอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้

- อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐาน

- การใช้งานอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด

- สัมผัสโดยตรงกับสายไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนห่อหุ้มและมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในวงจร

- ไม่ทำการปลดสวิตช์ไฟฟ้าหลักขณะปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

- ไม่มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

- การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการถูกไฟฟ้าดูดผิดวิธี

 

วิธีป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการออกแบบอย่างถูกต้อง

- ไม่ควรนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากมาต่อพ่วงกับเต้ารับเสริม (ชุดสายพ่วง)

- ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการกำหนดมาตรฐาน เช่น มอก. เป็นต้น

- ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเพราะกระแสไฟฟ้าอาจลัดวงจรก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้

- ห้ามสัมผัสสายไฟฟ้าโดยตรงขณะที่ยังมีกระแสไฟฟ้าในวงจรหากในกรณีที่จำเป็นให้ใช้สิ่งที่เป็นฉนวนสัมผัสแทนทุกส่วนของร่างกาย

- ปลดสวิตช์ไฟฟ้าหลัก และวัดค่าแรงดัน กระแสไฟฟ้าหลักก่อนทำการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทุกครั้ง

- ติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เช่น เดินสายดิน ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว เป็นต้น

- การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการถูกไฟฟ้าดูดอย่างถูกวิธี โดยปลดสวิตช์ไฟฟ้าหลักออกหรือใช้สิ่งที่เป็นฉนวนผลักผู้ประสบเหตุออกจากจุดที่มีกระแสไฟฟ้า

 

 

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 21/01/2563
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองความปลอดภัยและชีวอนามัย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5564

 

Print
Tags:
Rate this article:
4.3