แบนเนอร์

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

ระยะเวลาในการขยายเขตระบบจำหน่าย

ขั้นตอนและระยะเวลาในการขยายเขตระบบจำหน่าย

   (1) ติดตั้งระบบจำหน่ายแรงต่ำไม่เกิน 250 เมตร
   (2) ติดตั้งระบบจำหน่ายแรงต่ำไม่เกิน 1,000 เมตร
   (3) ติดตั้งระบบจำหน่าย แรงสูงไม่เกิน 33 เควี ระยะทางไม่เกิน 500 เมตร และหม้อแปลงไม่เกิน 250 เควีเอ
   (4) ติดตั้งระบบจำหน่าย แรงสูงไม่เกิน 33 เควี ระยะทางไม่เกิน 5,000 เมตร และหม้อแปลงไม่เกิน 250 เควีเอ


ขั้นตอน
ระยะเวลาในการขยายเขตระบบจำหน่าย(วัน)
1. รับคำร้องและนัดวันสำรวจ
-
-
-
-
2. สำรวจรายละเอียด 
-
-
-
-
3. จัดทำแผนผังและประมาณการค่าใช้จ่าย
7
10
15
25
4. อนุมัติแผนผังและประมาณการค่าใช้จ่าย 
-
-
-
-
5. แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอใช้ไฟทราบ 
-
-
-
-
* รวมระยะเวลาตั้งแต่รับคำร้องจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 
7
10
15
25
6. รับชำระเงินและเตรียมการก่อสร้าง 
8
20
25
35
7. ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ 
-
-
-
-
* รวมระยะเวลาตั้งแต่รับคำร้องจนดำเนินการก่อสร้างเสร็จ
15
30
40
60

หมายเหตุ:ระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาทำการ และเป็นการดำเนินการตามปกติ ไม่ต้องแก้ไขระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สภาพพื้นที่ไม่เป็นที่ทุรกันดาร และหรือการคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีปัญหาภายนอกอำนาจการดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการติดต่อยื่นคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้าต้องติดต่อยื่นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานตามลักษณะงานข้างต้น โดยตรง กล่าวคือ
ลักษณะงานที่ (1), (2) ติดต่อที่ การไฟฟ้าจังหวัด, การไฟฟ้าจุดรวมงาน, หน่วยบริการผู้ใช้ไฟหลัก
ลักษณะงานที่ (3), (4) ติดต่อที่ การไฟฟ้าเขต, การไฟฟ้าจังหวัด, การไฟฟ้าจุดรวมงาน

 

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28/10/2556
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5360

Print
Tags:
Rate this article:
4.3