แบนเนอร์

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

ค่า Ft ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561 เท่ากับ -15.90 สตางค์/หน่วย เท่ากับรอบก่อนหน้า

Documents to download

Print
Tags:
Rate this article:
4.1