แบนเนอร์

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

ค่า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 เท่ากับ -24.77 สตางค์/หน่วย เพิ่มขึ้นจากรอบก่อนหน้า 12.52 สตางค์/หน่วย

Documents to download

Print
Tags:
Rate this article:
4.3