แบนเนอร์

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

ค่า Ft ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2560

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 มกราคมม 2560 เห็นชอบค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2560 เท่ากับ -37.29 สตางค์/หน่วย ลดลงจากรอบก่อนหน้า 4.00 สตางค์/หน่วย

Documents to download

Print
Tags:
Rate this article:
4.3