แบนเนอร์

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

ค่า Ft ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2559

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เห็นชอบค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2559 เท่ากับ -33.29 สตางค์/หน่วย เท่ากับรอบก่อนหน้า

Documents to download

Print
Tags:
Rate this article:
3.5