แบนเนอร์

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

ค่า Ft ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 เท่ากับ -33.29 สตางค์/หน่วย ลดลงจากรอบก่อนหน้า 28.49 สตางค์/หน่วย

Documents to download

Print
Tags:
Rate this article:
3.6