แบนเนอร์

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

ค่า Ft ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2559

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 เห็นชอบค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2559 เท่ากับ -4.80 สตางค์/หน่วย ลดลงจากรอบก่อนหน้า 1.57 สตางค์/หน่วย

Documents to download

Print
Tags:
Rate this article:
4.3