แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-08/2562 ลงวันที่ 11 ก.พ.2562 เรื่อง ขายพัสดุ ประเภทมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 600 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-08/2562 ลงวันที่ 11 ก.พ.2562 เรื่อง ขายพัสดุ ประเภทมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 600 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.) ข-02/2562 เรื่อง ขายรถยนต์ชำรุดพร้อมทะเบียน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.) ข-02/2562 เรื่อง ขายรถยนต์ชำรุดพร้อมทะเบียน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

First54555657585960616263Last

ค้นหาประกาศ