แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟ้ส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย เลขที่ ฉ.1ลย.(คพ)659 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 4,765 เครื่อง
ประกาศการไฟ้ส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย เลขที่ ฉ.1ลย.(คพ)659 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 4,765 เครื่อง

ประกาศการไฟ้ส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย เลขที่ ฉ.1ลย.(คพ)659 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 4,765 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขาย Variac และ เครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลง กบล. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

ประกาศขาย Variac และ เครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลง กบล. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีทีชำรุดขนาดต่าง ของ กฟส.อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีทีชำรุดขนาดต่าง ของ กฟส.อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีทีชำรุดขนาดต่าง ของ กฟส.อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายพัสดุประเภทซีที.,วีที.เก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้)จำนวน 55 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟอ.สามพราน

ประกาศขายพัสดุประเภทซีที.,วีที.เก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้)จำนวน 55 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟอ.สามพราน

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-014/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง ขายพัสดุ ประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-014/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง ขายพัสดุ ประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

First52535455565758596061Last

ค้นหาประกาศ