แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

9 July 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์, หม้อแปลง, รถยนต์ (ชำรุด)

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์, หม้อแปลง, รถยนต์ (ชำรุด)
ผู้รับผิดชอบข้อมูล -

-  แผนกบริหารพัสดุ       คุณอนุชา  เสงี่ยมงาม     โทร 081-9919630

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์  คุณสุพิชฌา  ณ นคร โทร 097-2648265

( แผนกคลังพัสดุ)

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว  คุณชญาดา  แก้ววงค์นิล  โทร 061-3972323

(แผนกคลังพัสดุ)

Print

ค้นหาประกาศ