แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

3 July 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์, หม้อแปลง,รถยนต์ (ชำรุด) โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์, หม้อแปลง,รถยนต์ (ชำรุด) โดยวิธีทอดตลาด
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :

- แผนกบริหารพัสดุ              คุณอนุชา  เสงี่ยมงาม  โทร. 081-9919630

- แผนกคลังพัสดุ  การไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์  คุณวัชรินทร์   โทร.083-2187767

- แผนกคลังพัสดุ  การไฟฟ้าอำเภอหล่มสัก       คุณสมเกียรติ  โทร.084-1791325

-แผนกคลังพัสดุ   การไฟฟ้าอำเภอหนองไผ่      คุณทองย้อย   โทร.087-8415929