แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

9 June 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงคำ เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 4 รายการ 743 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ น.1ชค.(บต.)30139/2563

Print

ค้นหาประกาศ