แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

4 June 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สรวย เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 806 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ มสย.013/2563

Print

ค้นหาประกาศ