แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

4 June 2020

ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของ กฟจ.สระบุรี จำนวน 2 รายการ

ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของ กฟจ.สระบุรี จำนวน 2 รายการ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภำคจังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 036-318097

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ