แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

14 May 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา เรื่องยกเลิกการขายรถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุกพร้อมทะเบียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3-027/2563

ผู้รับผิดชอบข้อมูล :แผนกยานพาหนะและเครื่องมือกล กองก่อสร้างและบริหารโครงการ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 073-262700 ต่อ 10173

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ