แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

13 May 2020

ประกาศ ขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟจ.พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 055-219971-4 ต่อ 14055

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ