แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

30 April 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเถิน เรื่องขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 3 รายการ 235 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ น.1ถน.(บต.)867/2563

Print

ค้นหาประกาศ