แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

30 April 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเถิน เรื่องขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 1 รายการ 920 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ น.1ถน.(บต.)866/2563

Print

ค้นหาประกาศ