แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

28 April 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภท มิเตอร์ชำรุด จำนวน 9 รายการ 559 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ ผบห.ชม.(ขจ)006/2563

Print

ค้นหาประกาศ