แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

20 April 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภท มิเตอร์ชำรุด จำนวน 13 รายการ 507 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ ผบห.ชม.(ขจ)004/2563

Print

ค้นหาประกาศ