แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

2 December 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี เลขที่ต.3-059/2562 เรื่องขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 073-460293-5
Print

ค้นหาประกาศ