แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

8 November 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2 กบญ.(บพ.) ข.04/2562

การขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์, ซีที. วีที. ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 16 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2 กบญ.(บพ.) ข.04/2562

ลำดับ

เลขกำกับ

รายการ

จำนวน (เครื่อง)

ราคาเริ่มต้นประมูล (บาท)

1

E2-01-มค

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟจ.มหาสารคาม

6,863

173,000.-

2

E2-02-พภ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.พยัคฆภูมิ

5,724

150,000.-

3

E2-03-ชยน

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.เชียงยืน

4,396

110,000.-

4

E2-04-กพส

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.โกสุมพิสัย

3,305

100,000.-

5

E2-05-วป

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.วาปีปทุม

3,975

100,000.-

6

E2-06-บบ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.บรบือ

5,831

150,000.-

7

E2-07-กส

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟจ.กาฬสินธุ์

6,144

160,000.-

8

E2-08-นกศ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.หนองกุงศรี

2,975

75,000.-

9

E2-09-ยต

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.ยางตลาด

5,850

150,000.-

10

E2-10-รอ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟจ.ร้อยเอ็ด

7,265

190,000.-

11

E2-11-สณ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.สุวรรณภูมิ

3,063

77,000.-

12

E2-12-กษ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.เกษตรพิสัย

6,722

170,000.-

13

E2-13-อส

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.อาจสามารถ

2,228

56,000.-

14

E2-14-สดจ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟอ.สมเด็จ

2,366

60,000.-

15

E2-15-สดจ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟอ.สมเด็จ

8,705

220,000.-

16

E2-16-กฉ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.กุฉินารายณ์

4,682

120,000.-

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : น.ส.กรภัทร  พันธ์เพ็ง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 096-7875786

Documents to download