แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

7 November 2019

ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของ กฟอ.แก่งคอย จำนวน 2 รายการ

ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของ กฟอ.แก่งคอย จำนวน 2 รายการ

ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของ กฟอ.แก่งคอย จำนวน 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายชัยพัทธ์  รอบวงษ์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 098-2787850

Documents to download

  • 21011201(.pdf, 902.18 KB) - 45 download(s)
Print

ค้นหาประกาศ