แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

7 November 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2กบญ.(บพ.) ข.03/2562

การขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์. ซีที วีที ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 17 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2กบญ.(บพ.) ข.03/2562

ลำดับ

เลขกำกับ

รายการ

จำนวน (เครื่อง)

ราคาเริ่มต้นประมูล (บาท)

1

E2-01-อบ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟจ.อุบลราชธานี

7,106

190,000.-

2

E2-02-ขน

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.เขื่องใน

5,351

140,000.-

3

E2-03-มมส

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.ม่วงสามสิบ

3,574

100,000.-

4

E2-04-วรช

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟอ.วารินชำราบ

8,739

230,000.-

5

E2-05-พมห

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.พิบูลมังสาหาร

5,833

160,000.-

6

E2-06-ตผ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟอ.ตระการพืชผล

8,042

210,000.-

7

E2-07-ขร

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.เขมราฐ

2,776

73,000.-

8

E2-08-ศก

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟจ.ศรีสะเกษ

6,175

160,000.-

9

E2-09-กร

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.กันทรารมย์

3,417

100,000.-

10

E2-10-ขข

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.ขุขันธ์

7,438

190,000.-

11

E2-11-รศ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.ราษีไศล

4,861

130,000.-

12

E2-12-อพ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.อุทุมพรพิสัย

5,260

140,000.-

13

E2-13-กล

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟอ.กันทรลักษ์

7,161

180,000.-

14

E2-14-ขห

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.ขุนหาญ

4,469

120,000.-

15

E2-15-ดอ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟอ.เดชอุดม

5,468

140,000.-

16

E2-16-บฑ

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.บุณฑริก

1,430

40,000.-

17

E2-17-นยน

มิเตอร์, ซีที., วีที ชำรุด ของ กฟส.น้ำยืน

3,911

100,000.- 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : น.ส.กรภัทร  พันธ์เพ็ง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 096-7875786

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ