แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

13 August 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสารภี เรื่อง ขายพัสดุสำรองคลัง ประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ 155 เครื่อง

เลขที่ สภ.006/2562