แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

12 August 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 822 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกบริหารพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 036-421510

Documents to download