แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

9 August 2019

ประกาศ ขายหม้อแปลง ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 เครื่อง กฟจ.พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 055-223942

Documents to download