แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

11 February 2019

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-08/2562 ลงวันที่ 11 ก.พ.2562 เรื่อง ขายพัสดุ ประเภทมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 600 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-7346-0293-5 ในวันและเวลาราชการ
Print

ค้นหาประกาศ