แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

8 February 2019

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 310 เครื่อง โดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดหม้อแปลงชำรุด จำนวน 310 เครื่อง นํ้าหนักโดยประมาณ 57,545 กิโลกรัม จำนวน 3 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 310 เครื่อง โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่ ฉ.2 กบญ.(บพ.) ข.01/2562

เรื่อง   การขายทอดตลาดพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 310 เครื่อง

น้ำหนักโดยประมาณ 57,545 กิโลกรัมจำนวน  3  รายการ

-------------------------------------------

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดหม้อแปลงชำรุด จำนวน  310  เครื่อง น้ำหนักโดยประมาณ  57,545  กิโลกรัม  จำนวน

3  รายการ  ดังนี้

ลำดับ

รายการ

จำนวน (เครื่อง)

น้ำหนัก (กก.)

รายการที่ 1

กฟจ.อุบลราชธานี

186

32,591

รายการที่ 2

กฟจ.ยโสธร

48

7,342

รายการที่ 3

กฟจ.ร้อยเอ็ด

76

17,612

 

รวม

310

57,545


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : น.ส.กรภัทร พันธ์เพ็ง  แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชี ตึก 2 ชั้น 3
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 096-7875786
Print

ค้นหาประกาศ