แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

7 February 2019

ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด การไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายธีระพงษ์  ขุมแร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 090-8010988

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ