แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มุ่งพัฒนาความสามารถบุคลากรและการวิจัยด้านพลังงานไฟฟ้า

  • 11 October 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 161
  • 0 Comments

        


          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวินิชย์ ประธานมูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟภ. กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ
        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่ง กฟภ. ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรก้าวเข้าสู่ยุค “PEA 4.0” ที่มุ่งมั่นพัฒนา กฟภ. ให้เป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future)” และมุ่งเน้น “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เป็นสถาบันวิจัยเชิงนโยบายที่มีชื่อเสียง มีการดำเนินงานวิจัยในหลากหลายด้าน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน มีคุณภาพ  
     

           กฟภ. ได้ดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่าง กฟภ. กับ ทีดีอาร์ไอ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและดำเนินงานวิจัยในด้านพลังงานไฟฟ้า นโยบายที่เกี่ยวข้อง ทำให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไฟฟ้าอย่างรุนแรง (Disruptive Technology) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของทั้งสององค์กรในการยกระดับของทั้งสององค์กรให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน และสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ

ข้อมูล​ :แผนกสื่อสารภายในภายนอก​ กองสื่อสารองค์กร​ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ: แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์​ กองประชาสัมพันธ์​ ฝ่าประชาสัมพันธ์

Print
Tags: